Welkom op het digitale dorpsplein van Mariaheide

In 2018 presenteerde een groep studenten van de HAN in Nijmegen een plan om het terrein tussen D’n Brak en de Maria Ter Heideschool opnieuw in te richten. De Dorpsraad had namelijk in 2017 de HAN gevraagd om een concreet inrichtingsplan voor deze openbare ruimte in het hart van Mariaheide uit te werken. Doelstelling was om een plek te creëren waar het ‘leven in het dorp kan plaatsvinden’. Zoals op de eerste foto te zien is, was dit gebied ook hard aan een opwaardering toe.

 230109 Dn Brak oud

Foto oude situatie

Met de enthousiaste medewerking van vele inwoners van Mariaheide hadden de studenten een concreet inrichtingsplan opgesteld. Uitgangspunt was om uiteindelijk in het hart van Mariaheide een echte ‘Ontmoetingsplek’ te realiseren

.
Door diverse ontwikkelingen en veranderende inzichten was de uitvoering van dit plan echter tijdelijk stil gelegd. Intussen is door de gemeente in overleg met de aanwonenden de strook tussen D’n Brak en de huizen aan de Ericastraat opnieuw ingericht. D’n Brak heeft de voorgevel aangepast en bovendien is ook de school uitgebreid.

In overleg met de Dorpsraad hebben Anke Koenen, Kwafo Acquaah Arhin en Arno Nap dit plan opnieuw opgepakt. Ze hebben hiervoor een motie in de gemeenteraad ingediend namens het CDA, VVD, PvdA-Groen Links, Hier en D66. Het College van Burgemeester en Wethouders werd hierin gevraagd om een verkenning uit te laten voeren naar de haalbaarheid van een groene herinrichting van het terrein tussen D’n Brak en de Maria ter Heideschool. Daarbij verwijzend naar het reeds door de Dorpsraad in 2018 gepresenteerde plan. Benadrukt werd dat nu ook de school zelf, het dorpshuis en de buitenschoolse opvang wel positief staan tegenover zo’n herinrichting en daaraan ook alle medewerking willen verlenen.

230109 Dn Brak nieuw

Schets herinrichting op basis plan 2018.

De Raad stemde uiteindelijk unaniem in met de motie op basis waarvan het college vóór 1 april a.s. de Raad zal informeren over het resultaat van deze verkenning.

Punt van discussie in de Raad was nog wel wie het toekomstig groenonderhoud zou gaan verzorgen. In de motie was namelijk abusievelijk vermeld dat de KBO toegezegd zou hebben dit wel voor haar rekening te willen nemen. In het verleden was hierover contact geweest met de KBO, maar daarbij was echter geen enkele toezegging gedaan.

Bij de realisering van de herinrichting behoort ook het onderhoud te worden uitgewerkt. In de laatste bestuursvergadering van de KBO op 11 januari jl. is hierover daarom afstemming geweest met de Dorpsraad. Afhankelijk van de inrichting en de mogelijkheden is besloten om hierover tezijnertijd ook met de KBO verder overleg te voeren.

We wachten met spanning af wat het haalbaarheidsonderzoek naar een (groen) ‘Krachtig Hart’ voor Mariaheide zal opleveren. Vóór 1 april zal dit moeten worden gerapporteerd aan de Raad. Hopelijk verloopt dit positief zodat uiteindelijk toch kan worden gewerkt aan het realiseren van de gewenste ‘Ontmoetingsplek’ voor Mariaheide.

dorpsraad 1(2)

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top