Parochie logo

Parochie Heilige Franciscus

Verbonden zijn

vruchtdragen

H. LAMBERTUS(V), H. HART VAN JESUS, H. JOHANNES, H. ANTONIUS ABT, H. LAMBERTUS(Z), H. ANTONIUS VAN PADUA, H. SERVATIUS(E), H. SERVATIUS(B), O.LV. VAN GOEDE RAAD

Franciscusparochie, 25 april 2013

Weet u het nog? Vorig jaar op deze tijd waren we druk bezig met de vorming van de nieuwe parochie. In de Johanneskerk in Veghel-Zuid kwamen enkele honderden vrijwilligers bij elkaar om te horen wat er stond te gebeuren. Wat kan er in een jaar tijd toch veel veranderen. Spraken we vorig jaar nog voorzichtig over de nieuwe parochie. Nu weten we dat wij gaan behoren tot de Franciscusparochie. Waren we vorig jaar nog onzeker over de pastorale activiteiten? Inmiddels ligt er een gedegen plan en is er helderheid over wat er in de toekomst op pastoraal gebied nodig is. Hadden we vorig jaar vraagtekens bij het vinden van goede kandidaten voor het nieuwe bestuur? Er staat ons immers heel wat te wachten. Maar ook daarin is de nieuwe parochie geslaagd. De vertrouwenscommissie heeft haar werk uitstekend gedaan: vanuit alle huidige parochies heeft er iemand zitting in het nieuwe parochiebestuur.

Voorzitter van het parochiebestuur is pastor Smulders. Hij wordt ondersteund door Ton Waals als vice-voorzitter. Mariska van Vliet (Keldonk) neemt de secretaristaak op zich. Penningmeester wordt Femke van Dijk (Veghel). De vierde functie die al bekend is, is die van gebouwenbeheer. Die taak neemt Gerard van Asperen (Veghel) op zich. De overige functies worden nog verdeeld onder Frans Zeegers (Eerde), Christ van Bree (Erp), Karen Maessen-de Haas (Mariaheide), Jos van de Voort (Veghel), Mari van Asseldonk (Zijtaart) en Wim de Wijs (Boerdonk). Er is voor het parochiebestuur nadrukkelijk gekeken naar een evenwichtige verdeling tussen jong en oud, tussen ervaren en minder ervaren, tussen man en vrouw. Met dit team ziet de Franciscusparochie de toekomst vol vertrouwen tegemoet.
De leden van het nieuwe parochiebestuur zullen door de bisschop benoemd worden. Verwacht wordt dat de installatie in september plaats zal vinden.

De huidige parochiebesturen zijn in geen geval overbodig geworden als de Franciscusparochie een feit is. Het is juist heel belangrijk dat er in iedere geloofsgemeenschap een groep mensen actief blijft om de praktische zaken te kunnen regelen. Ook voor de overdracht van activiteiten die naar het centrale bestuur gaan is de samenwerking met de geloofsgemeenschappen hard nodig.
Het zou niet eerlijk zijn om te vertellen dat er niets gaat veranderen, maar de veranderingen zullen op een logische manier plaatsvinden, in nauw contact met alle betrokkenen. Vanzelfsprekend zal hierover ook gecommuniceerd worden zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen.

Vanmorgen las ik het volgende gedicht van Esther Jansma en zag de parallel met de nieuwe Franciscusparochie:

Alles is nieuw
Wat zou gebeuren was er altijd al, volmaakt
gespeld door een beker die stukviel
scherven waarin de afdrukken van duimen
het rilschrift van naalddunne takjes staan.

Het is geen verhaal dat wij maakten maar iets
wat er was en er is in de sporen van greppels
en staanders en lang gedoofd houtvuur.
Het hoefde alleen maar gevonden te worden.

Iemand moest er naar kijken en zeggen: wat is het
dit is het, en daar was het, een huis met een haard-
plaats, mensen die daar zoals altijd en altijd
voor het eerst in het nu zichzelf zijn en zitten

met warme handen die een beker vasthouden
bij het vuur en ze praten en de tiktak van regen
is een cirkel geluid en het deert niet, de nacht
de onzichtbare wolken, de stilte van alles

wat buiten in slaap is of wacht op de dag
zijn het dak en de wanden om het dak en de muren
van het huis dat al oud is maar nieuw
want opnieuw in dit heden gevonden.

Karien Janssen – Schwiebbe
Communicatieadviseur Bestuurlijke stuurgroep.

H. Franciscusparochie

Vorige keer hebt u kunnen lezen dat de nieuwe parochie die ontstaat na de samenvoeging van de negen Veghelse parochies, de naam H.Franciscus krijgt. U hebt ook gelezen dat er door verschillende werkgroepen hard gewerkt wordt om de samenvoeging te organiseren. Financiën moeten geregeld worden evenals allerlei juridische zaken.
Ook over het omgaan met vrijwilligers en de mensen die in vast dienst zijn zoals de pastores wordt gesproken. Communicatie is een onderwerp dat aandacht behoeft evenals de manier waarop de nieuwe parochie pastoraal gaat werken. Voor alle onderwerpen zijn werkgroepen tot stand gekomen van vrijwilligers die uit de negen parochies afkomstig zijn. Al deze werkgroepen zijn ongeveer klaar om het resultaat van hun werk over te dragen aan het nieuwe bestuur van de H. Franciscusparochie. Het bestuur van die parochie is nog niet benoemd. Verwacht wordt dat rond Pasen de bestuursleden bekend zijn. Op dit moment zijn de gesprekken met de kandidaat bestuursleden in volle gang.

Op pastoraal gebied is gesproken over die zaken die centraal moeten worden opgepakt en zaken die in de plaatselijke geloofsgemeenschappen moeten en kunnen thuis horen. Het uitgangspunt daarbij is steeds weer: uitvoering van de pastorale taken in de lokale geloofsgemeenschappen waar het kán, centraal waar het móet.
Uitvoering van het praktische, pastorale werk op lokaal niveau kan alleen als er sprake is van een vitale geloofsgemeenschap met een goed toegeruste en enthousiaste groep vrijwilligers. Deze mannen en vrouwen zijn de dragers van hun geloofsgemeenschap en zijn tegelijk grotendeels de uitvoerders van het pastorale werk. In elke geloofsgemeenschap kiezen de vrijwilligers een kerngroep, die een hoofdrol krijgt in de lokale gemeenschap. De kerngroep zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, is het aanspreekpunt voor de mensen uit die gemeenschap en vormt de schakel tussen pastoraalteam en bestuur. Het pastoraalteam, de pastoraatsgroep en het bestuur bepalen het beleid. Centraal, vanuit het parochiecentrum, wordt het werk in de plaatselijke geloofsgemeenschappen gestimuleerd en worden de vrijwilligers met raad en daad ondersteund. Om slagvaardig te kunnen werken hebben de vier pastores (pastoor Smulders, pastor Rombauts, diaken Van Bemmel en pastoraal werker Van der Steen) afspraken gemaakt over de verdeling van de kerntaken: liturgie, huwelijk en gezin, jeugd en jongeren, kerk en samenleving, roeping en vorming. Ook is afgesproken wie de eerst aanspreekbare pastor is voor elk van de negen geloofsgemeenschappen. Heel belangrijk bij de nieuwe parochie is dat niet alles in één keer vast staat en geregeld is, maar dat sprake is van een heel geleidelijk groeiproces. Een groeiproces dat al vele jaren geleden is begonnen, en dat na de fusie met kracht wordt voortgezet en uitgebouwd.

Karien Janssen - Schwiebbe, communicatieadviseur bestuurlijke stuurgroep,
Jan Rietbergen, voorzitter pastorale stuurgroep.

_______________________________________________________________________

Veghel, 21 december 2012

Wanneer in de tweede helft van 2013 de Nieuwe Parochie binnen de gemeentegrenzen van Veghel een feit zal zijn heet de Nieuwe Parochie: Parochie Heilige Franciscus.

Tot 1 oktober van dit jaar hebben alle parochianen de kans gehad om namen voor te dragen. Een dertigtal mensen heeft daarvan gebruik gemaakt. Er kwamen met uiteenlopende namen als ‘De Parochie van alle Heiligen’, ‘Isidorusparochie, ‘de Schakel’’. De pastorale stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de negen geloofsgemeenschappen, heeft alle namen betrokken in de afweging. Door de pastorale stuurgroep zijn uiteindelijke twee namen aan het bisdom voorgedragen. Een duidelijke voorkeur was er voor de naam ‘heilige Franciscus’. Heilige Anna was een goede tweede.

Woensdag 19 december is de brief van het bisdom, waarin zij goedkeuring geven aan de naam Parochie Heilige Franciscus, besproken in de pastorale stuurgroep en daarmee is de naam van de nieuwe parochie vastgesteld.

Men heeft gekozen voor de naam Heilige Franciscus om de Franciscaanse spiritualiteit, zoals die in het verleden Veghel vanuit verschillende kloosters van de Zusters Franciscanessen, gestalte is gegeven te bewaren. Ook is het een eerbetoon aan de belangrijke bijdrage die de zusters hebben verleend aan de katholieke identiteit van Veghel.
De uitstraling van Franciscus van Assisi is binnen onze kerk groot en nog steeds actueel. Hij spreekt mensen aan als dierenvriend. Hij heeft een boodschap wanneer het gaat om duurzaamheid en zorg voor de schepping. In zijn contact met de moslimgemeenschap was hij tijdens zijn leven al een voorvechter van oecumene. In zijn tijd was hij kritisch naar het instituut kerk, maar hij is altijd trouw gebleven aan de Kerk en heeft zijn bijdrage aan verandering gestalte gegeven door te blijven.

Door niet te kiezen voor een bestaande parochienaam maken we ook duidelijk dat de nieuwe parochie ook echt nieuw wil zijn en alle negen geloofsgemeenschappen wil binden. De namen van de bestaande kerken in het Veghelse blijven daarom ook verbonden aan de betreffende geloofsgemeenschap en het kerkgebouw. In de toekomst zal de kerk van een bepaalde Veghelse geloofsgemeenschap dan ook genoemd worden: de kerk van de H. Servatius van de Parochie H. Franciscus. Zo blijven ook de oude namen bewaard.

Pastoraal team Parochie H. Franciscus

Nieuw op deze site

11 005 6k 1.

Een klein dorp, maar wel het hart van Uden-Veghel, dat is Mariaheide. De meer dan 1600 inwoners leven er gemoedelijk met elkaar. Ooit was Mariaheide een kruispunt van spoorlijnen en hoofdwegen, nu is al dat verkeer verdwenen en zijn het vooral fietsers die Mariaheide doorkruisen. Ooit vormde 'stoplichten' het middelpunt van het dorp, nu zijn dat de mensen die van Mariaheide een bloeiende gemeenschap maken waar iedereen welkom is. Gastvrij en een bezoek meer dan waard: Mariaheide!

Back to top